42 palvet/ 42 prayers

Follow along for 42 days of prayer.

21.01

Rahulolemise palve

Jumal, kingi mulle rahu

leppida asjadega, mida ma ei saa muuta,

julgus muuta seda, mida ma saan muuta

ning anna tarkus teha neil kahel vahet.

Aita mul elada üks päev korraga

ja rõõmu tunda ühest hetkest korraga.

Aita mul võita raskusi kui teeradasid rahuni.

Aita mul võtta seda patust maailma

sellisena, nagu see on, mitte sellisena,

nagu ma tahaks, et see oleks.

Aita mul usaldada, et Sina teed kõik hästi,

kui ma alistun Sinu tahtele,

et ma võiksin kogeda rõõmu selles elus

ja kirjeldamatut õnne Sinuga kord igavikus.


The Serenity Prayer

God grant me the serenity

To accept the things I cannot change;

Courage to change the things I can;

And wisdom to know the difference.

Help me to live one day at a time;

Help me to enjoy one moment at a time;

and accept hardships as the pathway to peace;

Help me to take this sinful world

as it is, not as I would have it;

Help me to trust that You will make all things right

if I surrender to Your Will;

So that I may be reasonably happy in this life,

And supremely happy with You

forever and ever in the next.


Reinhold Niebuhr


20.01

Kristus ole minuga. Kristus minu sees.

Kristus minu selja taga. Kristus minu sees.

Kristus minu kõrval. Kristus minu üle.

Kristus minu vasakul ja paremal.

Kristus, seal, kus ma laman ja kus ma istun.

Kristus seal, kus ma tõusen.

Kristus mind lohutamas ja mind kosutamas.

Kristus vaikuses. Kristus hädaohus.

Kristus kõigi südames, kes minu peale mõtlevad.

Kristus kõigi suus, kes minust räägivad.

Kristus igas silmas, mis mind vaatavad.

Kristus igas kõrvas, mis mind kuulevad.


Christ with me, Christ before me,

Christ behind me, Christ in me,

Christ beneath me, Christ above me,

Christ on my right, Christ on my left,

Christ where I lie, Christ where I sit,

Christ where I arise,

Christ to comfort me and restore me,

Christ in quiet, Christ in danger,

Christ in the heart of everyone who thinks of me,

Christ in the mouth of everyone who speaks of me,

Christ in every eye that sees me,

Christ in every ear that hears me.


Saint Patrick

19.01

Aitäh, et oled hoidnud mind sel ööl.

Vaata minu üle ka eeloleval päeval.

Hoia ja kaitse mind.

Anna mulle jõudu, Issand,

et ma võiksin teha õigeid otsuseid ja

et ma võiksin olla lahke teiste vastu.

Hoia palun mu perekonda ja sõpru.

Anna mulle tunda, et Sa oled alati minuga,

juhtimas ja armastamas mind.

Palun seda Jeesuse nimel.

Aamen


Thank you for keeping me safe through

the night, please watch over me during

the day, and keep me safe from harm.

Give me strength, O Lord,

so that I may make the right choices,

be kind and good to others.

Please keep my family and friends safe,

throughout the day and into the night,

and please let me always know you are

always with me,

guiding me and loving me.

In Jesus Christ's name, I pray

Amen.


Unknown author

18.01

Oo, armuline ja püha Isa,

anna mulle tarkust Sind tajuda,

mõistust Sinust aru saada,

usinust Sind otsida ja

kannatlikkust Sind oodata.

Anna mulle silmad, et Sind näha,

süda, et Sinu üle mõtiskleda

ja elu, mis Sind kuulutab

Jeesuse Kristuse

meie Issanda Vaimu väes.


O gracious and holy Father,

Give us wisdom to perceive you,

intelligence to understand you,

diligence to seek you,

patience to wait for you,

eyes to see you,

a heart to meditate on you,

and a life to proclaim you,

through the power of the spirit

of Jesus Christ our Lord.


Saint Benedict

17.01

Hinga minu peale, Püha Vaim,

et kõik minu mõtted oleksid pühad.

Tegutse minus, Püha Vaim,

et minu töö võiks olla püha.

Tõmba mind enda lähedale, Püha Vaim,

et ma armastaksin seda, mis on püha.

Tee mind tugevaks, Püha Vaim,

et ma seisaksin selle eest, mis on püha.

Juhata mind, Püha Vaim,

et ma võiksin alati olla püha.

Aamen


Breathe in me, O Holy Spirit,

that my thoughts may all be holy.

Act in me, O Holy Spirit,

that my work too may be holy

Draw my heart, O Holy Spirit,

that I love but what is holy

Strengthen me, O Holy Spirit,

to defend all that is holy

Guide me then, O Holy Spirit,

that I always may be holy.

Amen


Mother Teresa

15.01

Sina, Issand, oled ustav kõigile põlvkondadele. Sa oled õiglane oma otsustes, imeline oma jõus ja majesteetlikkuses, tark loomises, ettenägelik olemasoleva esile toomisel, hea kõiges, mis on nähtav ning ustav, armuline ja kaastundlik kõigile, kes Sinu peale loodavad. Andesta meile meie patud, ebaõiglus, üleastumised ja puudused.

Ära arvesta meile meie pattusid, vaid puhasta meid oma Sõnaga ja juhi meie samme, et me käiksime pühaduses, õigsuses ning südamepuhtuses. Aita, et me teeksime, mis on õige ja hea Issanda silmis. Jah, Issand, lase oma pale paista meie peale, et me võiksime olla kaitstud Sinu vägeva käega ja välja tõmmatud igast patust Sinu ülestõstetud käega. Päästa meid ka nende käest, kes vihkavad meid ülekohtuselt.

Anna meile ja kõigile, kes siin maal elavad, rahu ja üksmeel, nii nagu sa tegid meie esiisadele, kes aukartuses hüüdsid Sinu poole usus ja usalduses, et Sa päästaksid, kui meie alistume Sinu kõikvõimsale ja aulisele nimele, ning et Sa annaksid rahu ja üksmeelt meie valitsejatele.

You, Lord, are faithful throughout all generations, righteous in your judgments, marvelous in strength and majesty, wise in creating and prudent in establishing what exists, good in all that is observed and faithful to those who trust in you, merciful and compassionate; forgive us our sins and our injustices, our transgressions and our shortcomings.

Do not take into account every sin of your servants, but cleanse us with the cleansing of your truth, and "direct our steps to walk in holiness and righteousness and purity of heart," and "to do what is good and pleasing in your sight" and in the sight of our rulers. Yes, Lord, "let your face shine upon us" in peace "for our good," that we may be sheltered "by your mighty hand" and delivered from every sin "by your uplifted arm"; deliver us as well from those who hate us unjustly.

Give harmony and peace to us and to all who dwell on the earth, just as you did to our fathers when they reverently "called upon you in faith and trust," that we may be saved, while we render obedience to your almighty and most excellent name, and give harmony and peace to our rulers and governors on earth.

Clement of Rome

14.01

Palve Jumala varustamiseks

Armas Isa, Jumal, Aitäh Sinu lõppematu armastuse eest minu vastu. Aiäth Sinu õnnistuste ja headuse eest. Aitäh, et sa nii ustavalt juhid mind nendes ebakindluse aegades. See tõstab mind üles ja asetab kindlale alusele. Aitäh Sinu Sõna eest, mis lohutab ja tuletab mulle meelde Sinu tõotusi. plaane ja varustust. Aitäh ,et sa võtad ära minu hirmud ja mured ja "mis siis kuid" ning et sa tuletad meelde, et abi tuleb Sinu käest. Aita mul olla hea majapidaja ja tark külvaja. Kristuse nimel. Aamen


Prayer of God’s Provision

Dear Father God, Thank You for Your unfailing love for me, Your blessings, and goodness. Thank You for Your faithfulness to guide me and see me through times of uncertainty, for lifting me up, and setting me on high. Thank You for Scripture that comforts and reminds me of Your promises, plan, and provision. Thank you for taking away my fears and worries, the what-ifs, and reminding me that my help comes from You. Help me be a good steward and to sow wisely. In Christ’s Name, Amen.


Renee Davis


13.01

Vaata meie peale, Issand,

ja las kaduda Sinu kirkuse kiirguse ees

kogu meie südame pimedus.

Täida meid oma püha armastusega

ja ava meie ees oma tarkuse varakambrid.

Kõik meie igatsused on Sulle teada.

Vii lõpule see, mida Sa oled alustanud

ja mille palumiseks Sinu Vaim on meid äratanud.

Me otsime Sinu palet.

Pööra oma pale meie poole ja ilmuta meile oma au.

Selles on täidetud meie igatsused

ja meid täidab täiuslik rahu.


Look upon us, O Lord,

and let all the darkness of our souls

vanish before the beams of thy brightness.

Fill us with holy love,

and open to us the treasures of thy wisdom.

All our desire is known unto thee,

therefore perfect what thou hast begun,

and what thy Spirit has awakened us to ask in prayer.

We seek thy face,

turn thy face unto us and show us thy glory.

Then shall our longing be satisfied,

and our peace shall be perfect.


Augustine

12.01

Unest ärgates tänan Sind, Püha Kolmainsus, Sinu suure headuse ja kannatlikkuse eest, et et Sa ei ole vihastanud minu laisa ja patuse, peale. Kui ma olin meeleheites maha langenud, tõstsid Sa mind üles hommikul valvama ja Sinu väge ülistama. Valgusta mu südamesilmad ja ava mu suu, et et ma õpiksin Sinu Sõna, mõistaksin Sinu korraldusi, teeksin Sinu tahet ja laulaksin südamest Sinu pühale nimele - Isa, Poeg ja Püha Vaim. Nüüd ja igavesest ajast igaesti. Aamen.


As I rise from sleep I thank You, O Holy Trinity, for through Your great goodness and patience You were not angered with me, an idler and sinner, nor have You destroyed me in my sins, but have shown Your usual love for men, and when I was prostrate in despair, You raised me to keep the morning watch and to glorify Your power. And now enlighten my mind’s eye and open my mouth to study Your words and understand Your commandments and do Your will and sing to You in heartfelt adoration and praise Your Most Holy Name of Father, Son and Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.


St Basil the Great

11.01

Palvetagem, et Jeesus valitseks meie üle ja et meie maal oleks rahu. Palume, et meie keha oleks vaba lihalike ihade rünnakutest. Kui need on lõppenud, saame puhata oma viinapuude, viigipuude ja oliivide all.

Isa, Poeg ja Püha Vaim kaitsevad meid, kui me puhkame,

kuni meie hinge- ja keharahu on taastunud.

Au igavesele Jumalale ajastust ajast peale.

Aamen.


Let us pray that Jesus may reign over us and that our land may be at peace. That our bodies may be free from the assaults of fleshly desires. When these have ceased, we shall be able to rest, beneath our vines, our fig-trees and our olives.

Father, Son and Holy Spirit will shelter us as we rest, our peace of mind and body once recovered.

Glory to God the eternal, age after age.

Amen.


Origen, 184–253 AD

10.01

Me palume Sind, Issand, ole meie meie abiline ja kaitsja.

Päästa vaevatud ja halasta alandlikele

Tõsta üles langenud;

ilmuta end abivajajatele;

tervenda jumalakartmatuid;

Aita leida ekslejatel tee

Toida näljaseid ja lunasta vangid

Tõsta üles tõbised

ning lohuta murtud südameid.


We beseech You, Master, to be our helper and protector.

Save the afflicted among us; have mercy on the lowly;

Raise up the fallen; appear to the needy; heal the ungodly;

Restore the wanderers of Your people;

Feed the hungry; ransom our prisoners;

Raise up the sick; comfort the faint-hearted.


St Clement of Rome

8.01

Sellepärast ma põlvitan Isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime, et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen..


For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man; that Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height; and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory forever and ever. Amen.


Epistle to the Ephesians 3:14-21

7.01

Issand, muuda mind oma rahu saadikuks,

sinna, kus on vihkamine, luba mul külvata armastust;

kus on ülekohus, luba mul külvata andestust,

kus on lahkhelid, luba mul külvata üksmeelt,

kus on kahtlus, luba mul külvata usku,

kus on eksimus, luba mul külvata tõde,

kus on meeleheide, luba mul külvata rõõmu,

kus on pimedus, luba mul külvata valgust.

Issand, anna mulle jõudu lohutada enam teisi,

kui otsida iselohutust,

mõista enam teisi, kui oodata ise mõistmist,

kinkida teistele enam armastust, kui mulle endale osaks saab.

Sest öeldud on:

teistele andes me saame ise,

teistele andestades saame oma patud andeks,

surres sünnime igavesele elule.

Aamen.


Lord, make me an instrument of your peace:

where there is hatred, let me sow love;

where there is injury, pardon;

where there is doubt, faith;

where there is despair, hope;

where there is darkness, light;

where there is sadness, joy.

O divine Master, grant that I may not so much seek

to be consoled as to console,

to be understood as to understand,

to be loved as to love.

For it is in giving that we receive,

it is in pardoning that we are pardoned,

and it is in dying that we are born to eternal life.

Amen.

Peace Prayer of Saint Francis

6.01

Ma palun, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas.


I pray, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the 11 knowledge of him: the eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places.


Epistle to the Ephesians 1:17-20

5.01

Oo, Jumal, kes Sa oled põhjatu rahu kuristik, kirjeldamatu armastuse meri, õnnistuste allikas ja kiindumuse kinkija. Sina, kes annad rahu neile, kes selle vastu võtavad, ava meile tänasel päeval oma armastuse meri ning kasta meid oma armu rikkuse rohkete jõgedega. Muuda meid hingamise lasteks ja rahu pärijateks. Süüta meis oma armastuse tuli, külva meisse jumalakartus, tee meid oma väega tugevaks meie nõrkuses, liida meid enda ja oma rahvaga ühe tugeva ühtsussidemega, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.


O God, Who art the unsearchable abyss of peace, the ineffable sea of love, the fountain of blessings, and the bestower of affection, Who sendest peace to those that receive it; open to us this day the sea of Thy love, and water us with the plenteous streams from the riches of Thy grace. Make us children of quietness, and heirs of peace. Enkindle in us the fire of Thy love; sow in us Thy fear; strengthen our weakness by Thy power; bind us closely to Thee and to each other in one firm bond of unity; for the sake of Jesus Christ. Amen.

Syrian Clementine Liturgy.

4.01

Issand, ma annan selle uue päeva alguses oma elu Sinule üle

Tule ja võta mu hääl, et mu räägitud sõnad oleks täidetud julgustuse ja headusega.

Tule ja võta mu käed, et see, mida nad loovad, oleks helde ja lahke.

Võta mu jalad, et mu teekond oleks Sinu Vaimu poolt juhitud.

Tule ja võta mu elu, Issand, sest ma armastan Sinu headust ja Su juhtimist. Aamen


Lord, At the beginning of this new day, I offer you my life.

Come take my voice, may the words I speak be filled with encouragement and goodness.

Come take my hands, may the work they create be generous and giving.

Come take my feet, may the journeys I walk be led by your Spirit within.

Come take my life Lord, for I love your goodness, your kindness and your leading. Amen.

Unknown author

3.01

Armastav Issand ja taevane Isa. Ma tahan anda Sulle täna kõik, mis ma olen, kõik, mis mul on, kõik, mida ma teen ja kõik, mida ma kannatan, et olla täielikult Sinu oma täna ja igavesti. Jumal, anna mulle jõudu teha, mis on Sinu tahe. Puhasta mu süda, pühitse mu mõtlemine, korrigeeri mu igatsusi. Õpeta mind tänastes töödes, probleemides ja rõõmudes, vastama Sulle siira ülistuse, usalduse ja kuulekusega, et mu elu võiks olla elav ohver, Püha Vaimu väes ja Sinu poja Jeesuse Kristuse nimel, mu Valitseja ja mu kõik kõiges.. Aamen.


Loving Lord and heavenly Father, I offer up today all that I am, all that I have, all that I do, and all that I suffer, to be Yours today and Yours forever. Give me grace, Lord, to do all that I know of Your holy will. Purify my heart, sanctify my thinking, correct my desires. Teach me, in all of today’s work and trouble and joy, to respond with honest praise, simple trust, and instant obedience, that my life may be in truth a living sacrifice, by the power of Your Holy Spirit and in the name of Your Son Jesus Christ, my Master and my all. Amen.

Elisabeth Elliot